Studiespesialisering
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
TipPin
AK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drømmer du om å arbeide med mennesker?

Ønsker du å bruke de beste sidene av deg selv?

Vil du ha en utfordrende og variert hverdag?

Da er sannsynligvis helse- og sosialfag-yrkene noe for deg.

Kragerø videregående skole har to parallelle klasser på Vg1 helse- og sosialfag, og alle elevene skal gjennom dette første skoleåret tilegne seg de kunnskapene og ferdighetene som kreves for å velge en av de mer spesialiserte utdanningsveiene på Vg2. Vg1 helse- og sosialfag kan føre til 9 ulike fagbrev. Ved KVS har vi i mange år hatt valget mellom barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider. (Fra H-07 ble Hjelpeleie og omsorgsfagarbeider erstattet med Helsefagarbeider.)

På Vg1 helse- og sosialfag har du følgende 3 programfag:

Helsefremmende arbeid: Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykiske helse. Her vil du lære om kosthold, viktigheten av fysisk aktivitet, livsstilsykdommer og smitte. Programfaget handler også om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi hører også med i faget.

Kommunikasjon og samhandling: Programfaget handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Programfaget omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen atferd ovenfor ulike brukere.

Yrkesutøving: Programfaget handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygd opp. Egenartene til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutøving, og verdien av et tverrfaglig samarbeid.

I tillegg til disse tre programfagene, har vi et fag som heter Prosjekt til fordypning. I dette faget hat du anledning til å sette deg inn i det yrket/yrkene, som du er spesielt interessert i. Du kan f-eks være utplassert i en institusjon en dag i uken.

For å nå målene i læreplanen, bruker vi mange forskjellige arbeidsmetoder som utfordrer elevene til å være kreative og til å bruke sine sosiale ferdigheter, f.eks. gruppearbeid.

Ved KVS kan vi tilby Vg2 for barne- og ungdomsarbeider og Vg2 helsefagarbeider.

En barne- og ungdomsarbeider utdannes for å arbeide i institusjoner som barnehager, ungdomsklubber, skolefritidsordning og som skoleassistenter. Etter grunnkurs og Vg2 er det en læretid over to år.

Aktuelle arbeidssteder
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Sentrale arbeidsoppgaver
Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 - 18 år. Sentrale arbeidsområder er

 • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
 • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
 • anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
 • kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
 • samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Personlige egenskaper
Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

Formelle krav
Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er

 • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • planlegging, utføring og
 • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • journalføring, dokumentasjon og rapportering

Personlige egenskaper
Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Ungdomsbedrift
1HSb har skoleåret 2007/08 opprettet ungdomsbedriften "Go`mat fra mange kulturer".