Elevrådet
Solidaritetsprosjekt
Aktiviteter
Russerevy
Utdannelse
Reglement
Håndbok

NB! Skolen har et eget IT-reglement

Forskrift om ordensreglement for Telemark
fylkeskommunes videregående skoler

Gjelder fra 1. august 2010

Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) § 3-7, og er vedtatt av fy1kestinget i Telemark

§1. FORMÅL

Reglementet skal bidra til at de videregående skolene i Telemark preges av samarbeid, trivsel, engasjement og medansvar Reglementet skal gjennom tydelige rammer fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø.

§2. VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder for elever i de videregående skolene i Telemark fylkeskommune, og andre som mottar opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, aktiviteter i skolens regi og, så langt det passer, ved øvrige forhold som har klar sammenheng med skolehverdagen Ved ekskursjoner o.l. innebærer dette at også tidsrommet mellom avreise og hjemkomst er å se på som skoletid, og ordensreglementet gjelder.

§3. ELEVENES RETTIGHETER

Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf opplæringsloven § 9a-1.

Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Elevene har også flere rettigheter etter opplæringsloven med forskrifter som gjelder medvirkning i skolesamfunnet.

§4. ELEVENES PLIKTER - ORDEN OG ADFERD

(1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover og regler som ti1 enhver tid gjelder for skolen og i samftmnet for øvrig.

Elevene skal følge de instruksjoner om orden og atferd som skolen og den enkelte lærer gir.

Grunnlaget for vurdering i orden og atferd følger av forskrift til opplæringsloven § 3-5. Det legges vekt på om eleven opptrer i henhold til ordensreglementet.

Reglementets nedenforstående regler om orden og atferd gir en opplisting av ordensregler og atferdskrav. Denne opplistingen er ikke uttømmende, slik at også andre brudd på alminnelig aksepterte atferdsnormer enn de som er nedfelt i opplistingen, kan være brudd på reglementet og føre til sanksjoner.

(2) Nærmere regler om orden:

a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen.

b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes.

c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som skolen krever.

d. Eleven skal følge vemeregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen.

e. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår.

f. Tillitseleven skal gi beskjed til skolens kontor dersom en lærer ikke kommer når opplæringen skal starte.

(3) Nærmere regler om atferd:

a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre.

b. Grov språkbruk, vold. diskriminerende, krenkende eller truende atferd, annen mobbing og trakassering, eller brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte.

c. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk.

d. Skolens eiendom, bygninger, inventar og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Elevene har ansvar for egne eiendeler.

e. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren.

f. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi.

Skolen samarbeider med politiet angående aksjoner i forhold til rus. Elevene kan underlegges kontroll av bruk og besittelse av rusmidler.

g. De videregående skolene i Telemark er tobakksfrie. Det er ikke tillatt å røyke, snuse eller bruke annen form for tobakk på skolens område.

h. Det er ikke tillatt å ha farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er pålagt eller godkjent til bruk i undervisningen.

i. Kommersiell virksomhet er bare tillatt på skolens område etter avtale med rektor.

§5. FRAVÆR

(1) Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen.

(2) Skolen registrerer fravær i dager og enkektimer. Oppmøte inntil 15 minutter etter at opplæringen starter registreres som forsentkomming. Oppmøte senere enn dette føres som fravær.

(3) En elev som på grunn av sykdom eller andre forhold er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til kontaktlærer eller faglærer så snart som mulig. Dersom et fravær varer mer enn tre dager skal eleven gi ny melding til skolen om dette.

(4) Stort fravær eller manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf forskrift til opplæringsloven § 3-3. Fravær fra opplæringen som ikke er avtalt med skolen, eller som ikke er nødvendig som følge av forhold opplistet i forskrift til opplæringsloven § 3-47, kan ha betydning for karakterene i orden eller atferd. Stort omfang av slikt fravær kan anses som en alvorlig forsømrnelse av elevens plikter og dermed sanksjoneres med bortvisning eller tap av rettigheter, jf opplæringsloven § 3-8.

(5) Fravær føres i dager og timer på vitnemål og kompetansebevis i henhold til forskrift til opplæringsloven § 3-47. Dersom det fremlegges dokumentasjon på årsaken til fraværet, kan eleven kreve at dette føres på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Bestemmelsene gir rett til at fravær i samsvar med regulering i § 3-47 i forskrift til opplæringsloven ikke føres på vitnemålet dersom det dokumenteres at fraværet skyldes forhold opplistet i nevnte bestemmelse. Rektor, i samråd med kontaktlærer, vurderer dokumentasjonen ved slutten av skoleåret.

§6. BRUK OG BEHANDLIING AV SKOLENS IT-RESSURSER

Ved bruk av skolens nettverk, IT-utstyr og programvare, gjelder IT-reglementet for Telemark fylkeskommune, se vedlegg.

Brudd på 1T-reglementet kan føre til sanksjoner etter § 8 i ordensreglementet.

Hver enkelt elev skal underskrive på at IT-reglementet er lest og akseptert.

§7. FUSK

Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder:

bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en prøvesituasjon å innlevere eller presentere som eget produkt; tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra internett.

Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for yurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til opplæringsloven §§ 3-37, 3-65 og 4-30.

§8. BRUDD PÅ REGLEMENTET

(1) Brudd på ordensreglementet kan foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, jf § 4 (I) tredje avsnitt, føre til at skolen informerer elevens foresatte om forholdet (gjelder elever under 18 år).

(2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet:

- Pålegg om tilstedeværelse på skolen før eller etter ordinær skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.
- Muntlig eller skriftlig påtale eller anmerkning fra lærer eller rektor.
- Begrenset adgang til spesielle aktiviteter.
- Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten etter lærers avgjørelse.
- Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter lærers avgjørelse.

(3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes:

- Midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse.
- Midlertidig eller permanent skolebytte etter vedtak i fylkeskommunen.
- Bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse, jf opplæringsloven § 3-7.
- Bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven §§ 3-8 og 4A-9.
- Tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven §§ 3-8 og 4A-9.

(4) Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak.

§9. SAKSBEHANDLING PÅ REFSINGSTILTAK

Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf opplæringsloven § 3-7. Refsingstiltak og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf opplæringsloven § 3-8.

Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i § 8 (3) skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse, bistand fra advokat eller annen fullmektig (elevombud) på alle trinn i saksbehandlingen, og klagerett i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten etter forvaltningsloven § 18 jf § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes. jf forvaltningsloven § 42.

Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Telemark. For øvrige enkeltvedtak er fylkeskommunens klagenemnd for skolesaker klageinstans, jf opplæringsloven § 15-2.

§10. ERSTATNING

Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, herunder også når en elev påviselig utløser falsk brannalarm, som medfører kostnadskrevende utrykninger, kan det kreves at eleven retter opp skaden, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler.

§11. ANMELDELSE AV STRAFFBARE FORHOLD

Skolen virektor kan anmelde antatt straffbare forhold til politiet.

§12. UTFYLLENDE REGLER FOR DEN ENKELTE SKOLE

Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og inntak av mat og drikke, bruk av spesielle lokaler og utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebiblietek, internatreglement, skoleturer, regler for skole- og russeavis og elevråd. Opplæringsloven § 3-7 gjelder for slike regler.

GRUNNLAGSDOKUMENT SOM SKAL VÆRE TILGJENGELIG FOR DEN ENKELTE SKOLE

  • opplæringsloven
  • forvaltningsloven
  • forskrift til opplæringsloven
  • utfyllende ordensregler for den enkelte skole
  • gjeldende læreplanverk

 

§1. Formål
§2. Virkeområde
§3. Elevenes rettigheter
§4. Elevenes plikter - orden og adferd
§5. Fravær
§6. Bruk og behandling av skolens IT-ressurser
§7. Fusk
§8. Brudd på reglementet
§9. Saksbehandling ved refsingstiltak
§10. Erstatning
§11. Anmeldelse av straffbare forhold
§12. Utfyllende regler for den enkelte skole

Grunnlagsdokument som skal være tilgjengelig for elevene