Hjem
KVS/Kragerø
Skolehistorie
Skolebygning
Pedagogisk plattform
Arkivet

Kragerø videregående skole

PEDAGOGISK PLATTFORM

SKOLENS VISJON

Kragerø videregående skole skal være

 • en kombinert skole med høy faglig kvalitet
 • i et trygt og inspirerende læringsmiljø
 • godt forankret i lokalsamfunnet
VERDISYN

Våre grunnleggende verdier er respekt for individet og dets menneskeverd, rettferdighet, toleranse, demokrati, omtanke for livsmiljøet, internasjonal forståelse og klar avvisning av rasisme, vold og mobbing.

SKOLENS OVERORDNEDE MÅL

Overordnet mål for skolen er basert på et bredt kunnskapssyn som sikter mot å utvikle den enkelte elev så langt råd er mot høy grad av

 • Fagkompetanse - kunnskaper og ferdigheter i ulike fag og på tvers av fag
 • Læringskompetanse - lære å selv tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter
 • Metodekompetanse - lære å velge mellom og bruke ulike metoder i problemløsning
 • Sosialkompetanse - lære å leve og arbeide i et fellesskap med andre
 • Etisk kompetanse - lære å foreta etisk forsvarlige valg
 • Vurderingskompetanse - lære seg å vurdere saksforhold, andres og egne bidrag

Skolens visjon, verdisyn og overordnede mål skal realiseres gjennom måten læringen planlegges og utøves på i samspill med elever, lærere, skoleledelse og skolens hjelpeapparat og gjennom måten opplæringen organiseres og evalueres på.

At Kragerø videregående skole er en kombinert videregående skole, skal være synlig ved

 • at opplæringen innen ulike utdanningsprogrammer kombinerer teori og praksis på en hensiktsmessig og god måte
 • at lærere underviser innen ulike utdanningsprogrammer på en likeverdig måte
 • at skolens ansatte samhandler og viser respekt for hverandres og elevenes ulikheter
 • at skolens utdanningsprogrammer også tilpasses lokalmiljøets behov for arbeidskraft og at lokalt arbeidsliv kan brukes som læringsarenaer etter nærmere avtaler

KONKRETISERING av hvordan skolens visjon, verdisyn og overordnede mål skal søkes realisert i forhold til

1. Læringssynet - Skolens tilpasning av læringen skal vise seg ved

 • alle elever blir inkludert i skolesamfunnet og gruppen de tilhører
 • at opplæringen tar utgangspunkt i elevens erfaringsgrunnlag, kunnskapsgrunnlag og innlærte ferdigheter
 • at alle elever får god differensiert opplæring gjennom bruk av ulike metoder
 • at alle elever får delta i planleggings-, gjennomførings- og evalueringsprosessen i sin gruppe
 • at lærere og elever fokuserer på å oppnå et så godt læringsutbytte som mulig for elevene ut fra deres evner og forutsetninger
 • at opplæringen kvalitetssikres ved bl.a. regelmessige undersøkelser og tilbakemeldinger til elever og lærere

2. Elevrollen - Skolen forventer at hver enkelt elev

 • prøver å sette seg realistiske mål i forhold til egen opplæring og senere valg av videre utdanning/fremtidig yrke
 • legger vekt på å være spørrende og kunnskapssøkende, initiativrik og kreativ
 • motiverer seg selv for arbeidsinnsats og deltar aktivt i opplæringen og viser ansvar for egen læring
 • benytter sin rett til direkte medvirkning i egen læringssituasjon i forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet
 • bidrar til å skape et positivt læringsmiljø i egen gruppe
 • er aktiv utøver av det representative skoledemokratiet gjennom deltakelse i tillitselevordningen/elevrådet

3.Lærerrollen - Skolen forventer at hver lærer

 • er seg bevisst at han/hun er elevenes leder og har ansvar for å lede eleven fram til opplæringens mål ut fra elevenes evner og forutsetninger, viser respekt overfor den enkelte elev og legger vekt på å være elevens støttespiller og grensesetter
 • legger vekt på å skape et positivt selvbilde hos den enkelte elev
 • legger stor vekt på å skape læringslyst og nysgjerrighet, utvikle en spørrende holdning og motivere eleven for innsats
 • både skal formidle kunnskap, gi opplæring i ferdighetsutøvelse og være veileder for eleven i hans/hennes helhetlige utvikling
 • legger vekt på selv og i samarbeid med kolleger å tolke og tilpasse læreplanene i de ulike fag til elevenes evner og forutsetninger
 • lytter til elevene og tar dem med på råd ved valg av arbeidsstoff, arbeidsformer og undervisningsmetoder og aktivt selv søker tilbakemelding på sitt læringsopplegg og tar imot saklig kritikk
 • er fleksibel og legger vekt på samarbeid med kolleger og bidrar aktivt til å skape gode team/arbeidslag og er en god samarbeidspartner med elevene, elevenes foreldre og skoleledelsen
 • viser en positiv holdning til utviklings- og endringsarbeid i skolen med sikte på å forbedre opplæringen

4. Organisering av læringen - Læringen skal tilpasses den enkelte elev ved at

 • opplæringen differensieres slik at alle elever opplever utfordringen og læring
 • timeplanen lages på en fleksibel måte ut fra pedagogiske avveininger og nødvendige tilpasninger til bruk av rom og utstyr
 • spesifikke dataprogrammer brukes i alle fag der det er naturlig
 • den enkelte avdeling utprøver ulike arbeidsformer for sin elevgruppe
 • temaer knyttet til vold, rusmisbruk, røyking, internasjonalisering og lignende legges inn i opplæringen gjennom skoleåret

5. Læringsmiljøet - Skolen forventer at

 • elever og lærere utvikler et godt forhold til hverandre preget av respekt og omsorg, fritt for rasisme og mobbing
 • elevene får være med å påvirke sin egen opplæringssituasjon gjennom f.eks. valg av arbeidsmåter, emner, tidspunkt for prøver, utarbeidelse av arbeidsplaner i fagene
 • elevene får oppleve fellesskap gjennom ulike sosiale klasseaktiviteter
 • elevene får klar og tydelig informasjon om egen utvikling
 • elevene gir tilbakemeldinger til lærerne på deres læringsopplegg

6. Skolelederrollen - Skolen forventer at skolens ledere

 • utvikler, følger opp og evaluerer skolens praksis på ulike områder
 • utvikler gode rutiner og systemer for vurderingsarbeidet
 • delegerer arbeidsoppgaver og tar nødvendige beslutninger
 • skaper et godt samarbeidsklima på skolen
 • motiverer, gir konstruktive tilbakemeldinger og støtter de ansatte
 • utvikler gode rutiner og systemer for håndtering av personalledelse ved skolen
 • utvikler gode rutiner og systemer for informasjonsflyten
 • bidrar til å utvikle et godt læringsmiljø for elevene
 • profilerer skolen på en god måte overfor omgivelsene

7. Skolemiljøet - Skolen forventer at

 • ansatte og elever viser hverandre respekt og høflighet, holder det ryddig og pent på skolen og følger skolens ordensregler
 • de voksne i skolesamfunnet er seg bevisst at de er rollemodeller for elevene
 • elevene får opplæring i skoledemokrati og gjør bruk av sine demokratiske rettigheter i skolens formelle organer
 • lærere og elever engasjerer seg i internasjonalisering knyttet til internasjonal uke, OD, og andre former for internasjonal kontaktvirksomhet
 • det arrangeres ulike sosiale tilstelninger og andre fellesaktiviteter
 • lokalene utformes slik at det fysiske arbeidsmiljøet bidrar til å skape læringslyst og trivsel for elevene

8. Elevenes støtteapparat - Skolen forventer at

 • rådgiverne hjelper lelvene med deres personlige, sosiale og pedagogiske problemer, veileder og gir råd om valg av utdanning og yrke
 • bibliotekarene yter god service gjennom veiledning, rådgiving og tilrettelegging av lærestoff, læremateriell og evt. arbeidsmateriell og sørger for god orden i biblioteksområdet/på læringssenteret
 • helsepersonellet yter god service og gir veiledning og råd i forhold til elevenes behov for helsetjenester og opptrer overfor den enkelte på en tillitsskapende måte med nødvendig fortrolighet
 • miljøarbeiderne/miljøgruppa motiverer og engasjerer elevene til å bli med på trivselsfremmende tiltak, gjerne foreslått av dem selv, fører samtaler med sikte på å forebygge rusmisbruk, vold, uro, eller annen negativ adferd i skolesamfunnet og viser imøtekommenhet overfor elever som ber om hjelp som skolen bør yte
 • kontorpersonalet viser imøtekommenhet, tar elevene på alvor, opptrer høflig og hyggelig og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner
 • vaktmestrene er imøtekommende, tar elevene på alvor, er høflige og hyggelige og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner
 • renholderne er imøtekommende, tar elevene på alvor, er høflige og hyggelige og yter god servece, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner
KOMPETANSEOPPBYGGING
 • Alle ansatte får den kompetanseoppbygging som er nødvendig og praktisk/ økonomisk mulig for skolen for at de skal være i stand til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
 • Leder og den han/hun er leder for, har ansvar for sammen å planlegge og evaluere kompetanseoppbyggingen innen sine felt.
FORHOLDET TIL LOKALSAMFUNNET
 • Skolen er, og skal være, et sentralt lærings- og kompetansesenter i Vestmarregionen med gode kontakter til
  • elevenes foreldre
  • Kragerø kommune og nabokommuner og kommunen(ene)s grunnskoler, særlig ungdomsskolene
  • andre kompetansesentre i kommunen
  • lokale bedrifter som også kan ta seg av opplæring av skolens elever etter alternative opplæringsplaner
  • lokalsamfunnets frivillige organisasjoner
 
 
Skolens visjon
Verdisyn
Skolens overordnede mål
Læringssyn
Elevrollen
Lærerrollen
Organisering av læringen
Læringsmiljøet
Skolelederrollen
Skolemiljøet
Elevenes støtteapparat
Kompetanseoppbygging
Forholdet til lokalsamfunnet