Studiespesialisering
Formgiving
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
TipPin
SeSam
OiMG

Kragerø-
modellen
1. klasse ST(AF)/ID
"Bli-kjent"-tur
Reportasje i
Utdanning
Intervju i
Skolefokus
Biologi-
ekskursjon
Friluftsliv
valgfag
Skoleutveksling/
Tyskland

Ut av klasserommet, inn i auditoriet

Kragerø-modellen har slått an både hos elever og lærere. En fin pedagogisk utfordring, sier Olav Drevland, her i auditoriet der fellesforelesningene finner sted. På første benk leder for allmennfag-avdelingen, Einar Mesel (t.v.), sammen med Drevlands lærerkollega, Leiv Røneid.

TEKST OG FOTO: Svein R. Lier

- Den såkalte Kragerø-modellen synes å forberede elevene til høgskole- og universitetsstudier på en svært god måte, sier professor i pedagogikk ved Universitet i Tromsø, Kaare Skagen. I to ar har han fulgt det unike undervisningsopplegget ved Kragerø videregående skole.

For fire ar siden begynte Kragerø videregående skole med felles forelesninger og undervisning i smågrupper i de teoretiske fellesfagene (norsk, historie og religion) for avgangsklassene på allmennfaglig studieretning. Etter hvert kom også VKI-klassene med i opplegget. Pedagogikkprofessor Kaare Skagen har besøkt skolen syv ganger i 1øpet av de to siste arene. Etter en omfattende spørreundersøkelse og flere dybdeintervjuer med bade elevene og lærerne, synes hans foreløpige konklusjoner klare:

- 97,1 prosent av elevene ga uttrykk for at de likte denne undervisningsformen mye bedre. Kragerø-modellen synes a kombinere høy trivsel og godt pedagogisk utbytte på en overbevisende mate. Elevenes muntlige ferdigheter ble forbedret, noe som har slatt ut i gode karakterer i muntlige fag samtidig som trivselen økte og fraværet sank. Særlig synes kombinasjonen fellesforelesning og fordypning i smågrupper a være gunstig. Når elevene også sa direkte trenes på den undervisningsformen de vil møte på høgskoler og universiteter, stiller de dessuten svært godt forberedt til videre studier. - Vi ønsket a trekke elementer fra høgskolepedagogikken ned i undervisningen, sier leder for allmennfagavdelingen ved Kragerø videregående skole, Einar Mesel.

Mesel forteller at fellesundervisningen for de omtrent 6ø elevene foregår i skolens auditorium. - Fellesforelesningene synes å virke klart motiverende, det ser vi både på det lave fraværet og at det ikke er noe uro. To lærere er til stede hele tiden og bytter på å forelese. Det stilles ikke spørsmal under forelesningene, på den måten far man vedvarende fokus på stoffet. I smågruppene, derimot, fordyper man seg i det man har gått gjennom og alle får komme til orde. Vi jobber konsentrert med et tema i to uker. Elevene trenes i å presentere en problemstilling, og å argumentere og konkludere.

- Opplegget med både felles forelesninger og fordypning i smågrupper var veldig bra. Jeg fikk en mye bedre struktur på pensumet og så det mye klarere, sier Veronica Westhrin. Hun var i det første kullet ved Kragerø videregående skole som fulgte den nye undervisningen. Nå arbeider hun på en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

- Overgangen til undervisningsmetodene på universitetet ble mye lettere enn den ellers ville ha blitt, og jeg kunne bruke desto mer tid på selve faget.

- Ved å ha dette opplegget i fellesfagene og samtidig tilhøre en mindre klasse i de andre fagene, far man en ideell kombinasjon som også fungerer godt sosialt.

Elise Gregersen, elev fra arets avgangskull ved skolen sier at hun gruet seg til de første fellesforelesningene.

- Siden vi ikke kunne stille spørsmål, måtte jeg selv ta ansvaret for a få ned i notatene det jeg trengte. Det betydde at jeg også matte følge godt med. Men det at lærerne forventet dette av meg, ga meg en god følelse av a bli tatt på alvor som en voksen. Det er vel kanskje også grunnen til at det ikke er noen uro selv med 6ø elever sammen. Alle må jo konsentrere seg! Og i smågruppene etterpå får vi en veldig bra individuell fordypning i stoffet.

- Etter 25 ar med tradisjonell klasseromundervisning følte jeg behov for en ny pedagogisk utfordring, sier Olav Drevland (54), som underviser i norsk og historie. - Elevene er veldig årvakne og disiplinerte under fe1lesforelesningene, og å møte dem igjen i seminargruppene på 12-14 elever til fordypning i stoffet, er både spennende og inspirerende.

- Kragerømode1len har lyktes så godt fordi opplegget har vokst fram fra lærerne selv og deres daglige pedagogiske utfordringer, mener professor Skagen.