Idrett, kultur
og samfunn
Verdens
idrettshistorie
Norsk
idrettshistorie
Organisering
og finansiering
Olympiske
leker
Oppgaver og
konkurranser

Verdens idrettshistorie

Vi deler verdenshistorien inn i perioder eller epoker. Det er selvfølgelig en pedagogisk forenkling. En og samme periode kan preges av et stort mangfold, og det trenger ikke være noe stort brudd fra én periode til den neste. Den tradisjonelle inndelingen blir brukt også her, ikke minst fordi idretten i stor grad er et speilbilde på resten av samfunnet, samtidig som idrettshistorien har klare paralleller til den historiske utviklingen for øvrig.

Antikken omfatter perioden fra ca. 500 før til ca. 500 etter Kristi fødsel - eller grekernes og romernes storhetstid. De neste 1000 åra omtales gjerne som middeladeren, og rundt 1500 innledes det vi gjerne omtaler som nyere tid. Utvikling av moderne konkurranseidrett fra slutten av 1800-tallet har selvfølgelig sammenheng med utvikling av et moderne samfunn for øvrig. Etter det har de storpolitiske begivenhetene styrt mye av internasjonalt idrettsarbeid.

Hvor sterkt har idretten stått i de ulike periodene, og hva slags holdning har folk hatt til kropp og kroppskultur i det hele tatt? Hvem har drevet idrett, og hva slags motiver har de hatt? Hvordan har eliten eventuelt prøvd å utnytte idretten? Hva slags idretter har vært mest populære i de ulike periodene? Dette er sentrale spørsmål i denne presentasjonen av hovedtrekkene i verdens idrettshistorie.

Den greske
antikken
Den romerske
antikken
Den europeiske
middelalderen
Overgangen til
nyere tid
Den engelske
sporten
Moderne
konkurranseidrett
Etterkrigstida:
øst-vest
Etterkrigstida:
nord-sør
Tida etter den
kalde krigen