Skoletilbud 11/12
Studiespesialisering
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
Tip
AK

Tilbudet skifter stadig navn, og det korrekte nå er "studiespesialisering med arbeidstrening", men er vel ved skolen mest kjent som AK Det er det samme som tidligere het allmennpraktisk, og som siden offisielt het OiMG, en forkortelse for "opplæring i mindre grupper".

Allmennpraktisk kurs er rettet mot elever med behov for opplæring som er særskilt tilrettelagt. Undervisningen blir tilrettelagt ut ifra elevenes behov og forutsetninger. Målsettingen er å arbeide mot størst mulig grad av selvstendighet; både i forhold til daglivlivets ferdigheter, arbeid og fritid. Konkret vil undervisningen hele tiden bestemmes av den enkelte elevs forutsetninger, og vil spenne fra ordinære skolefag til kjøkkentrening, sosial trening, arbeidstrening, ekskursjoner osv.

Vi har vårt utgangspunkt i humanistisk tradisjon og tenkning, med stor respekt for det enkelte individ. Trivsel er således vår basis for læring, med sterk betoning på det positive for å styrke selvfølelsen, styrke det svake gjennom det sterke for at elevene skal våge å forsere nye hindre.

Undervisningen er organisert både i grupper og med enkelttimer, vi har prosjektorientert undervisning og praksisorientert undervisning, hvor vi forsøker å styrke teoretisk læring gjennom praktisk handling. Der hvor det er behov vil elevene bli forsøkt integrert i andre klasser på skolen enkelte timer i uka. Vi har også elevassistenter fra andre klasser som følger våre elever i midttimene der det er mulig og naturlig. Undervisningen blir de siste årene av skolegangen mer og mer rettet mot det løp som er staket ut for elevene når de slutter her.

Vi er delaktig i alle overganger både til og fra vår klasse, med mulighet til hospitering for nye elever, og utplassering i arbeid eller annet når elevene forlater oss.

Lenker:

Særskilt tilrettelagt opplæring
Individuelle opplæringsplaner
Institutt for spesialpedagogikk
Autismeforeningen i Norge

Spesialpedagogikk diverse:

Ressurssenteret - Buskerud
Programvare for spesialundervisning

Studiespesialisering med arbeidstrening ved KVS